معناشناسی روح در قرآن کریم

نویسنده : پديدآورنده : محمدتقی شاکر
پديدآورنده : محمد تقی سبحانی

صفحه 165-191

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

چکیده :

از میان آموزه‌های قرآنی که نقشی اساسی در مجموعه معارف الهی و زیربنایی برای شناخت انسان و معارف پیوند یافته با او دارد، موضوع روح از جایگاهی ویژه برخوردار است. نگاشته حاضر در تلاش است با روشی توصیفی‑ تحلیلی و با رویکری اجتهادی به بررسی آیاتی که در آن واژه روح به کار رفته است بپردازد. برای برداشت دقیق‌تر از آیات، با دسته بندی آیات روح، به تبیین هر یک از گروه‌های آیات با استمداد از دیگر آیات، اقدام و آنگاه با لحاظ ترتیبی مشخص، در سیر هر بخش به رابطه هر یک از شاخه‌ها با سایر آیات اشاره رفته است. برآیند این فرآیند اقرار به اشتراک معنایی روح در قرآن با دو مؤلفه حیات و اکمال، بعلاوه پذیرش وجود مراتب و مدارج گوناگون در این حقیقت است.

کلیدواژگان : روح؛ روح القدس؛ وحی؛ آفرینش