چگونگى بيعت با پیامبر(ص)

پرسش :

بیعت با پیامبر(ص) چگونه صورت می گرفت؟پاسخ :

با تأمّل در احاديثى كه كيفيت بيعت مسلمانان را با پيامبر خدا(ص)بيان كرده اند،[۱]مى توان گفت كه چگونگى بيعت گرفتن در نظام اسلامى ، بستگى به سنّت و فرهنگ جامعه در انعقاد اين پيمان دارد ، مشروط به اين كه سنّت مردم با احكام قطعى اسلام در تضاد نباشد . از اين رو ، پيامبر خدا(ص)در بيعت با مردان، همان سنّت متداول آن دوران را پذيرفت؛ ولى در مورد بيعت با زنان ، با مصافحه آنها از روى لباس با پيامبر(ص)يا دستْ فرو بُردنشان در آبى كه ايشان دست خود را در آن فرو برده بود و يا با گفتن سخنى از جانب آنها ، با آنان بيعت نمود .

بنا بر اين ، همچنان كه امام خمينى رحمه اللّه نيز تصريح نموده است ،[۲]در عصر حاضر كه سنّت هاى گذشته در ارتباط با بيعت با رهبر، منسوخ گرديده اند ، اين پيمان مى تواند از طريق همه پُرسى ها، يا صندوق هاى رأى و يا از طريق نمايندگان مردم ، منعقد شود و احكام بيعت بر آن مترتّب گردد .


[۱]ر.ك: دانش نامه قرآن و حديث : ج ۱۶ ص ۴۷۱ (بيعت/ فصل هشتم : اقسام بيعت) .

[۲]ر . ك : صحيفه امام: ج ۲۰ ص ۴۵۹ (پاسخ امام خمينى به استفتاى رسمى نمايندگان ايشان در دبيرخانه مركزى ائمّه جمعه) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت