كتاب های حديث سني جمع آوري شده به دست ایرانیان

پرسش :

معروف ترين و معتبرترين كتاب های حديث اهل سنت که به همت ایرانی ها جمع آوري شده است كدامند؟پاسخ :

۱. صحیح محمد بن اسماعیل بخاری (۱۹۴ ـ ۲۵۶)،
۲. صحیح مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری (۲۰۴ ـ ۲۶۱)،
۳. صحیح ابو داوود سلیمان بن اشعث سجستانی (۲۰۲ ـ ۲۷۵)،
۴. صحیح ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی (۲۰۹ ـ ۲۷۹)،
۵. صحیح احمد بن شعیب نسائی (۲۱۵ ـ ۳۰۳)،
۶. صحیح محمد بن یزید بن عبدالله بن ماجه قزوینی (درگذشت ۲۷۵).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :