صحاح اهل سنت

پرسش :

صحاح معروف اهل سنت کدامند؟پاسخ :

۱. صحيح بخاري، متعلق به محمد بن اسماعيل بخاري (۱۹۴- ۲۵۶)؛ محدثان اهل تسنن درباره صحيح بخاري سخنان بسيار اغراق آميري دارند، در حالي كه در اين كتاب از نواصب و خوارج نقل حديث شده اما از حضرت صادق (ع) و فرزندان گرامي او كه بخاري با اكثر آنها معاصر بود حتي بعنوان نمونه هم يك حديث نقل نشده است.
۲..صحيح مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري (۲۰۴ - ۲۶۱)؛ با اين كه صحيح وي مزايايي دارد كه صحيح بخاري فاقد آن است، از نظر اعتبار و شهرت حائز درجه دوم مي باشد.
۳.صحيح ابو داوود، سليمان بن اشعث سجستاني (۲۰۲ - ۲۷۵)؛ احاديث آن بسان صحاح آينده غالبا" مربوط به احكام فقهي اسلام مي باشد.
۴.صحيح ابو عيسي، محمد بن عيسي ترمذي(۲۰۹- ۲۷۹)؛ وي نخستين كسي است كه احاديث نبوي را به سه قسم بنامهاي صحيح و حسن و ضعيف تقسيم نمود در صورتي كه پيش از وي، تقسيم حديث از صحيح و غير صحيح تجاوز نمي نمود.
۵.صحيح احمد بن شعيب نسائي (۲۱۵- ۳۰۳)؛
۶.صحيح محمد بن يزيد بن عبدالله بن ماجه قزويني (متوفي ۲۷۵). گروهي، سنن دارمي (متوفي ۲۵۵) را بر صحيح ابن ماجه مقدم داشته اند و آن را صحيح ششم مي شمارند.
گاهي اين صحاح چهارگانه اخير را « سنن» نيز مي گويند از اين نظر كه اكثر و يا همه احاديث آنها مربوط به سنن و احكام فقهي اسلام است و حق اين است كه اين چهار كتاب اخير «سنن» است نه صحاح؛ زيرا شرايطي را كه نويسندگان دو صحيح نخست در راوي رعايت كرده اند، نويسندگان سنن در نظر نگرفته اند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :