روش و رویکرد فایرستون در معرفی اسلام؛ مرور، تحلیل و نقد یک کتاب

نشریه : تفسیر اهل بیت (ع)

نویسنده : پديدآورنده : محمد علی طباطبایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 147-190

چکیده :

این مقاله به بررسی کتاب آشنایی با اسلام برای یهودیان، نوشتۀ رئوون فایرستون از لحاظ روی‌کرد و روش می‌پردازد. پس از معرفی نویسنده و ارائۀ گزارشی از ساختار و محتوای کتاب و با تحلیل متن آن، مشخص می‌شود که فایرستون بیشتر با روش تحلیل متون اسلامی و با روی‌کرد هم‌دلانه به معرفی اسلام به مخاطبان یهودی می‌پردازد؛ اما در نقد این کتاب مشخص می‌شود روی‌کرد فایرستون _ که به ظاهر هم‌دلانه به نظر می‌رسد_ در واقع، متأثر از هدف دیگری‌ است که گاه او را از روش و حتی روی‌کرد اصلی‌اش منحرف می‌کند. آن هدف برساختن چهره‌ای خوشایند از اسلام برای یهودیان تجددگرا است و همین مسأله موجب می‌شود فایرستون، گاهی با استناد به منابع غیراسلامی و حتی بی‌توجه به اقتضائات روی‌کرد هم‌دلانه، به معرفی اسلام بپردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :رئوون فایرستون؛ کتاب آشنایی با اسلام برای یهودیان؛ روش‌شناسی؛ روی‌کردشناسی