کتابشناسی امام جواد علیه السلام

کتابشناسی امام جواد علیه السلام

گزیده ای از کتاب‌های منتشر شده پیرامون حضرت امام جواد علیه السلام

کتابشناسی امام جواد علیه السلام

عنوان

مؤلف

محل نشر

ناشر

نوبت چاپ

تاریخ ن

صفحات

قیمت

تحليلي از زندگاني و دوران امام محمد تقي عليه‌السلام

فضل‌الله صلواتي

اصفهان

انتشارات خرد

اول

۱۳۶۴

۶۱۵

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍واد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌‌

ت‍ه‍ران‌

مطهر

اول

۱۳۷۴

۱۴۴

۱۵۰۰ ريال

زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍واد (ع‌)

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌

ت‍ه‍ران‌

فیض

اول

۱۳۷۵

۵۰۰۰ ريال

زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ج‍واد الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام

م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ده‍دش‍ت‍ی‌

ت‍ه‍ران‌

آرام دل

اول

۱۳۸۲

۱۱۸

۹۰۰۰ ريال

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ سخ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ جواد‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ «م‍وس‍وع‍ه‌ ک‍ل‍م‍ات‌‌ الام‍ام‌‌ ال‍جواد»

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

ت‍ه‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی ، ش‍رک‍ت‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

اول

۱۳۸۷

۳۳۰

۴۹۰۰۰ ريال

گوهر جود: مباحثی پیرامون زندگی و شخصیت امام محمد تقی (ع)

محمدرضا طباطبایی‌نسب

ت‍ه‍ران‌

نورالائمه

اول

۱۳۸۹

۲۱۹

۲۸۰۰۰ ريال

زندگانی امام جواد علیه السلام از ولادت تا شهادت

محمدکاظم قزوینی؛

ت‍ه‍ران‌

یاس بهشت

اول

۱۳۹۰

۴۰۰

۶۵۰۰۰ ريال

آشنایی با حضرت امام‌ رضا و حضرت امام‌ جواد علیهماالسلام برگرفته از منتهی‌الامال

عباس قمی

ت‍ه‍ران‌

دریای معرفت

اول

۱۳۹۱

۲۴۸

۱۲۰۰۰۰ ريال

درسنامه تاریخ تحلیلی اهل بیت علیهم‌السلام: امام رضا علیه‌السلام،  امام جواد علیه‌السلام، امام حسن علیه‌السلام، امام هادی علیه‌السلام، امام زمان علیه‌السلام

روح‌الله عباسی

ت‍ه‍ران‌

قدیم الاحسان

اول

۱۳۹۲

۶۰۰

امام جواد علیه‌السلام دردانه‌ی هدایت

سید محمد ضیاءآبادی

ت‍ه‍ران‌

بنیاد خیریه الزهرا (س)

اول

۱۳۹۲

۱۰۸

۵۵۰۰ ريال

ن‍غ‍م‍ه‌ای‌ در روزگ‍ار گ‍رگ‍ه‍ا

ک‍م‍ال‌ ال‍س‍ی‍د

قم

نسیم اندیشه

اول

۱۳۸۱

۲۰۷

۹۵۰۰ ريال

اع‍ج‍وب‍ه‌ اه‍ل‌ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: ش‍رح‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍واد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

ابولفضل طباطبایی، مهدی اسماعیلی

قم

ائمه اطهار

اول

۱۳۸۲

۴۰۰

۲۰۰۰۰ ريال

صد و سی پرسش در محضر امام جواد علیه‌السلام

علیرضا زکی‌زاده رنانی

قم

حدیث نینوا

اول

۱۳۸۸

۱۹۸

تحلیلی بر زندگی امام جواد (ع)

عباسعلی کامرانیان

قم

نور قرآن و اهل‌بیت

اول

۱۳۸۹

۱۷۶

امام جواد از ولادت تا شهادت

محمدکاظم قزوینی

قم

مرتضی

اول

۱۳۸۹

۷۸۷

امام جواد (علیه‌السلام) الگوی زندگی

حبیب‌الله احمدی

قم

فاطیما

اول

۱۳۸۹

۲۰۸

۲۵۰۰۰ ريال

نگاهی تازه به زندگی امام جواد علیه‌السلام

معصومه فرهادی‌فریدنی

قم

نسیم انتظار

اول

۱۳۸۹

۲۸۸

۵۰۰۰۰ ريال

جواد‌الائمه امام محمد‌ تقی علیه‌السلام،  زندگانی امام جواد علیه‌السلام از ولادت تا شهادت

محسن ماجراجو

قم

اصباح

اول

۱۳۹۰

۱۹۲

محمد بن‌ علی علیه‌السلام، امام جواد

مرضیه محمدزاده

قم

دلیل ما

اول

۱۳۹۰

۴۱۴

۷۵۰۰۰ ريال

حکمتهای تقوی: ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام‌ جواد علیه‌السلام

جواد محدثی

مشهد

شرکت به‌نشر

اول

۱۳۹۱

۹۵

۲۱۰۰۰ ريال

مقتل مقرم: زندگانی حضرت جوادالائمه علیه‌السلام

عبدالرزاق موسوی‌ مقرم

ت‍ه‍ران‌

آرام دل

دوم

۱۳۸۹

۲۵۰۰۰ ريال

جواد اهل بیت: شرح حال زندگانی حضرت امام محمد‌تقی، جوادالائمه علیه‌السلام

کاظم السادات حسینی

ت‍ه‍ران‌

برگا

دوم

۱۳۹۲

۱۸۸

۱۰۰۰۰۰ ريال

زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍واد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ م‍ظه‍ر ت‍ق‍وی‌ و ج‍ود

ح‍س‍ی‍ن‌ ای‍مان‍ی‌ ی‍ام‍چ‍ی‌

قم

نشر روح

دوم

۱۳۷۹

۲۵۲

۵۰۰۰ ريال

زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍واد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

اح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌

قم

گلهای بهشت

دوم

۱۳۹۱

۲۵۶

۳۰۰۰۰ ريال

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍واد (ع‌)

ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌؛

قم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

نهم

۱۳۸۰

۱۴۴

۴۰۰۰ ريال