نشانه های اهمیت ویژه نماز جمعه

پرسش :

نشانه های اهمیت ویژۀ نماز جمعه چیست؟پاسخ :

۱. برپایی نماز جمعه، در رديف دفاع از حقوق مظلومان و دفاع از مرزها و تماميت ارضى و... از وظايف مهم و اصلى نظام اسلامى است.[۱]

۲. امام جمعه، در آغاز دو بار براى مردم سخنرانى می کند. شایسته است در سخنان خود به بيان مصالح دين و دنياى جامعۀ اسلامى توجه ویژه نماید.[۲]

۳. نماز جمعه، تنها نمازى است که واجب است به جماعت خوانده شود و همۀ مردم حاضر در فاصلۀ کمتر از دو فرسخى محل برگزارى اين نماز، جز افراد خاص و معذورین در آن شرکت کنند.[۳]

۴. به منظور با شکوه تر برگزار شدن این فریضۀ الهی، تا يک فرسخى محل برگزارى نماز جمعه، بر پا کردن نماز جمعۀ ديگرى، جايز نيست.[۴]

۵. جا دارد ترتیبی داده شود تا برخی زندانیان نیز در نماز جمعه شرکت داده شوند.[۵]

۶. سزاوار نيست که موجر، مانع شرکتِ اجير خود در نماز جمعه شود.[۶]

۷. شايسته است که نمازگزار براى شرکت در اين نماز بهترين لباس خود را بر تن کند و به گونه اى که حاکى از اشتياق او به حضور در نماز جمعه است، حضور يابد.[۷]

۸.تأکید بر آن است که خطبه هاى نماز جمعه، مورد توجّه و استماع قرار گيرد.

۱۰. رها کردن هر کارى که مانع حضور در نماز جمعه شود، مورد تأکید است.

۱۱. شرکت نکردن سه هفتۀ پى در پى بدون عذر و از روى بى اعتنايى، نشانۀ نفاق شمرده  شده و موجب خشم الهى و نابينا شدن ديدۀ بصيرت است.[۸]


[۱]. ر.ک: ح ۲۱۸.

[۲]. ر.ک: ح ص ۲۶۷ (یادآوری آنچه برای دنیا و آخرت مردم سودمند است).

[۳]. ر.ک: ح ص ۱۹۹ (وجوب نماز جمعه).

[۴]. ر.ک: ص ۲۵۳ (میان دو نماز جمعه کمتر از سه میل).

[۵]. ر.ک: ص ۲۳۹ (شرکت دادن زندانیان بدهکار در نماز جمعه).

[۶]. ر.ک: ص ۲۴۱ (نهی از بازداشتن اجیز از شرکت در نماز جمعه).

[۷]. ر.ک: ص ۲۹۹ (آنچه شایسته است نمازگزار انجام دهد).

[۸]. ر.ک: ص ۲۲۷ (هشدار نسبت به شرکت نکردن در نماز جمعه).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت