نقل سخنان خصوصی امامان(ع)

پرسش :

صحبت های خصوصی میان ائمه(ع) و یک شخص، بدون حضور شخص سوم، چگونه نقل و به ما رسیده است؟پاسخ :

بسیاری از این سخنان به ما نرسیده و بخشی اندک از آنها در اختیار ما است. در مورد این بخش اندک قابل ذکر است که پاره ای از صحبت های خصوصی را در مدتی معین نمی خواهند دیگران بدانند و پس از گذشت مدتی، دانستن دیگران، اهمیت ندارد. بنابراین پس از گذشت مدتی خود آن شخص یا امام یا امام بعدی ممکن است در مورد آن قضیه سخن گفته باشند.

گاهی در میان صحبت های خصوصی، شخص سوم وارد مجلس شده و به دلیل اهلیت داشتن وی، صحبت را ادامه داده اند و این شخص پس از درگذشت امام یا نفر دوم، گزارش کرده است و چه بسا در اثر تقطیع و تکه تکه شدن حدیث، از وجود شخص سوم، خبر نداشته باشیم.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :