مدرسۀ تفسیری مدینه و میراث قرآنی شیعه

سال / شماره پیاپی / صفحه 111-128

چکیده :

این مقاله بر آن است که میراث مکتوب تفسیری شیعه در دوران حضور امامان در مدینه را بر اساس «عنوان‌پژوهی» بازشناسی کرده، گوناگونی آنها را بشناساند، حضور عنوان‌های مختلف و فراوان تفسیری را در این دوران نشان دهد. دو کتاب فهرست شیعی نجاشی و شیخ طوسی، یعنی فهرست مصنّفی الشیعة و الفهرست، منابع اصلی ما در این پژوهش است. سی مؤلّف با 43 قرآنی، در این حوزۀ تفسیری حضور دارند که اهتمام شیعه به قرآن و نیاز جامعه شیعی به این گونه آثار را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :مدرسۀ مدینه؛ میراث شیعه؛ تاریخ تفسیر؛ میراث‌پژوهی. درآمد