مهم ترين زمان ها و مکان ها برای ذكر

پرسش :

مهم ترين زمان ها و مکان ها برای ذكر چیست؟پاسخ :

نيكو بودن ياد خدا ، اختصاص به زمان ، مكان و حال خاصّى ندارد ؛ بلكه ذكر در هر حالى نيكوست ؛ امّا با اين وصف ، در موارد خاصّى ياد خدا مورد تأكيد قرار گرفته است و اين ، بدان معناست كه ياد خدا در اين موارد ، ضرورت بيشترى دارد و آثار و بركات آن براى زندگىِ فردى و اجتماعى انسان ، بيشتر است. اين موارد عبارت اند از : ۱. بامدادان و شامگاهان ، ۲. از اوّل تا سيزدهم ماه ذى حجّه ، ۳. ماه رمضان ، ۴. روز جمعه ، ۵. هنگام جنگ ، ۶. هنگام آهنگ كارى كردن ، داورى و قسمت كردن ، ۷. هنگام رعد و برق ، ۸. هنگام غافل بودن مردم ، ۹. در تنهايى، ۱۰. هنگام گفتن، ۱۱. هنگام خوردن، ۱۲. هنگام خواب، ۱۳. دل شب ، ۱۴. هنگام برخاستن ، ۱۵. در مسجد ، ۱۶. در مكّه ، ۱۷. در خانه ، ۱۸. در بازار ، ۱۹. در سفر ، ۲۰. هنگام گذر از كوه يا دشت، ۲۱. با هر ياد كننده خدا.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت