بررسی جرم اهانت به مقدسات در منابع فقهی شیعه

مشخصات :

دانشجو : رحمت تولایی

استاد راهنما : مهدی رهبر
استاد مشاور : محمد بهرامی

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناســي ارشــد
مرکز آموزشی : دانشگاه قرآن و حدیث
سال دفاع : آذر 1392

چکیده :

اهانت به مقدسات، با هدف سست كردن اعتقادات جامعه از همان آغاز تشكيل جوامع ابتدايي، تا به امروز ادامه داشته است. در نوشته های فقهی و حقوقی، تعريفي از مقدّسات ارائه نشده و همین امر موجب سوء استفاده برخی، از این واژه گردیده است. هدف از انجام پژوهش مذکور، با توجه به رخدادهای اخیر در زمینه جرم اهانت به مقدسات، بررسی این عنوان برای تنویر افکار عمومی است تا ضمن بیان مبانی فقهی جرم مذکور، ابهامات زيادي که در خصوص احکام اين جرم وجود دارد و کار را بر دادرسان دشوار نموده تبیین گردد. تمییز اهانت از مفاهیم مشابه، معانی لغوی و اصطلاحی آن، مفهوم یابی واژه مقدسات با تکیه بر معاجم لغوی، آیات و روایات، بیان مقدّسات در اديان و اسلام و نیز مصادیق آن و همچنین مبانی فقهی جرم اهانت به مقدسات و پاره ای از احکام دیگر، مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده معتقد است جهت تشخیص مقدسات بایستی به ملاک های عرفی مراجعه نمود و با توجه به نوع اهانت، برای مرتکب جرم اهانت به مقدسات، گاهی مجازات تعزیری در نظر گرفته و در برخی موارد، وجود عوامل خاص، باعث تشدید مجازات می شود که در قالب اهانت منجر به سب النبی و همچنین اهانت منجر به ارتداد مطرح است. در پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده هاست نگارنده  بر آنست با استناد به ادله اربعه ضمن از بین بردن ابهامات و اجمال هاي موجود در اين موضوع، از این رهگذر شناختی مناسب نسبت به «جرم اهانت به مقدسات در منابع فقهی شیعه» که موضوع این نوشتار است بوجود آید.

کلیدواژگان : مقدس، مقدسات، اهانت، سب النبی، ارتداد، مجازات، تعزیر، حد