بررسی تأثیر مباحث سیاسی نهج‌البلاغه در اخلاق ناصری

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه شماره 14

نویسنده : پديدآورنده : سکینه رسمی
پديدآورنده : مجید واحدپور

سال / شماره پیاپی / صفحه 19-34

چکیده :

دقت و تأمل در مباحث سیاسی مطرح شده در اخلاق ناصری نشان می‌دهد که خواجه‌نصیر در بیان اصول سیاسی در موارد متعدد، متأثر از نهج‌البلاغه بوده است. این مقاله برآن است تا با درک درست و متقَن مباحث سیاسی مطرح شده در اخلاق ناصری، نشان دهد که خواجه‌نصیر در تبیین مسائل سیاسی، تحت تأثیر اندیشه‌های امام علی ( ع ) در زمینة سیاست و حکومت، واقع شده است. نیاز جامعة اسلامی به امام و ضرورت وجود امام در رأس حکومت، از مسائل اساسی تفکّر سیاسی شیعی است که به نحو مستوفی در نهج‌البلاغه بدان پرداخته شده است. خواجه‌نصیر نیز با تأثیرپذیری از آراء و اندیشه‌های امام علی(ع) بدین مسئله توجه کرده است. اصلِ عدالت و رعایت آن از سوی رهبر جامعه و کارگزارانش، نقش عدالت در استواری و دوام حکومت، پیوند اجتناب‌ناپذیر سیاست با اخلاق، و عدم جدایی میان سیاست و دین، دیگر مباحث قابل اعتنا هستند که می‌توان اثرپذیری اخلاق ناصری از نهج‌البلاغه را در این عرصه‌ها ملاحظه کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج‌البلاغه؛ اخلاق ناصری؛ امامت؛ سیاست؛ عدالت؛ دین