زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه

زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه

اهمیت زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه بیان شده است.

در روايات اهل بيت عليهم السلام فضيلت هاى فراوانى براى زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه ذكر شده كه براى نمونه، به چند روايت اشاره مى شود:

امام صادق(ع) مى فرمايد: هر كس روز عرفه را در كنار قبر حسين(ع) به سر ببرد، دست خالى باز نمى گردد ؛ بلكه با دستان پُر، باز مى گردد.[۱]

چون روز عرفه مى شود، خداوندت به زائران حسين(ع) نظر مى كند و به آنان مى فرمايد: «عمل، از سر گيريد، كه آمرزيده شُديد».[۲]

هر كه روز عرفه را نزد قبر حسين(ع) به سر ببرد، [گويى] عرفات را درك كرده است.[۳]

خداوند تبارك و تعالى براى زائران حسين(ع) پيش از اهل عرفات، تجلّى مى كند و حاجت هاى آنان را برآورده مى كند و گناهانشان را مى آمرزد و آنان را شفيع خواسته هايشان قرار مى دهد. آن گاه، به اهل عرفات مى پردازد و اينها را برايشان انجام مى دهد.[۴]

تهذيب الأحكام ـ به نقل از بشّار ـ: امام صادق(ع) فرمود: «چون توانگرى حَجّة الإسلام (حجّ واجب) را گزارد و هنگامى كه خواست حج و عمره مستحبى بگزارد، گرفتارى هاى دنيا و پيشامدى مانعش شد، اگر روز عرفه نزد حسين بن على(ع) بيايد، اين زيارت، او را از اداى حج و عمره مستحبى اش، بى نياز مى كند و خداوند، آن را برايش چندين و چند برابر مى كند».

گفتم: برابر با چند حج است ؟ و برابر با چند عمره است ؟

فرمود: «به شماره نمى آيد».

گفتم: صد ؟

فرمود: «اين را كه كسى شماره نمى كند (يعنى: صد كه زياد نيست) !».

گفتم: هزار ؟

فرمود: «و بيشتر».

سپس فرمود«: «و اگر بخواهيد نعمت خدا را شماره كنيد، [نمى توانيد] آن را شماره كنيد%«$.[۵]

شيخ صدوق از داوود رقّى نقل كرده كه مى گويد: از امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) و امام رضا(ع) شنيدم كه مى فرمودند: «هر كس در عرفه به زيارت قبر حسين بن على(ع) بيايد، خداوند متعال، او را با دلى آرام و آسوده، باز مى گردانَد».[۶]

همچنين از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود: «هر كس حسين(ع) را زيارت كند» يا[۷]: «هر كس شب عرفه، سرزمين كربلا را زيارت كند و در آن بماند تا عيد قربان را آن جا سپرى كند و سپس باز گردد، خداوند، او را از شرّ آن سال، نگاه مى دارد».[۸]


[۱]. مصباح المتهجّد : ص ۷۱۶ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۹۱ ح ۳۳ .

[۲]. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۵۱ ح ۱۱۷ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۸۸ .

[۳]. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۵۱ ح ۱۱۸ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۹۲ ح ۳۷ .

[۴]. ثواب الأعمال : ص ۱۱۶ ح ۲۸ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۳۷ ح ۵۰ .

[۵]. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۵۰ ح ۱۱۴ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۸۹ ح ۲۱ .

[۶]. كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۵۸۰ ح ۳۱۷۰ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۸۶ ح ۸ .

[۷]. ترديد ، از راوى است .

[۸]. مصباح المتهجّد : ص ۷۱۶ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۹۱ ح ۳۴ .