مجلّة دار الحديث الحسنية - صفحه 168

«مجلّة دار الحديث الحسنية»

حامد جوکار

مجلّة دار الحديث الحسنية، نشريه‌اي است متعلّق به مرکز دار الحديث الحسنيه کشور مراکش (مغرب). اين نشريه به صورت سالانه و معمولاً در حجمي حدود چهارصد، پانصد صفحه منتشر مي‌شود و آغاز انتشار آن به 26 سال پيش، يعني 1980 ميلادي باز مي‌گردد. دکتر محمّد فاروق النبهان (رئيس مرکز دار الحديث) از همان آغاز، سمت سردبيري اين مجلّه را بر عهده داشته است. ساختار مجلّه و شيوه چينش مطالب آن، طي شماره‌هاي مختلف، شاهد تغييراتي بوده است. از شماره يک تا پنج، مطالب مجلّه در ذيل موضوعاتي چون: علوم قرآن و حديث، تشريع اسلامي، معرّفي شخصيت‌هاي علمي و پايان‌نامه‌ها قرار دارند. البته اين عناوين، هميشه ثابت نبوده و دست‌خوش تغييراتي شده و از سوي ديگر، صفحات اختصاص يافته به هر بخش نيز متغير است؛ امّا از شماره شش مجلّه به بعد، مطالب هر شماره، در سه بخش: مقالات علمي (المقالات العلمية)، متون برگزيده (نصوص مختارة) و بحث‌هاي مقدّماتي (أبحاث التمهيدية) جاي مي‌گيرند. هر شماره مجلّه با مقاله‌اي از سردبير، آغاز مي‌شود.
بخشي از مطالب به چاپ رسيده در اين مجلّه، به موضوعات حديثي اختصاص دارد و با نگاهي به مطالب پانزده شماره نخست آن (1400 ـ 1418 ق / 1980 ـ 1998 م) در مجموع، 24 مقاله مرتبط با بحث‌هاي حديثي يافت مي‌شود که مي‌توان آنها را در چند بخش: شخصيت‌شناسي (12 مقاله)، روش‌شناسي (4 مقاله)، کتاب‌شناسي (3 مقاله)، مبناشناسي (5 مقاله)، و بخاري‌پژوهي (5 مقاله) دسته‌بندي کرد.

بخش يکم: شخصيت‌شناسي

در اين بخش، دوازده مقاله مرتبط، با اين عناوين، وجود دارند:

صفحه از 176