آثار دوستى براى خدا

پرسش :

دوستی کردن برای خدا چه آثاری دارد؟پاسخ :

دوستى براى خدا، تنها راه رسيدن به جامعه آرمانى مبتنى بر محبّت است و جز از اين طريق، عداوت و فساد و تباهى از زمين ريشه كن نخواهد شد و جامعه بشر، به زندگى دلخواه نخواهد رسيد .

ريشه عداوت

اگر دشمنى ها و تباهى ها را در سطح جهان با دقّت ريشه يابى كنيم، به اين نقطه مى رسيم كه اساس همه فتنه ها و فسادها خودخواهى است . جنگ ها، خونريزى ها، جنايت ها، زشتى ها و پليدى ها و همه رذايل اخلاقى و عملى، ريشه در خودخواهى انسان دارند[۱]و اگر اين اصلى ترين ريشه فتنه ها علاج شود، عداوت، جاى خود را به محبّت مى دهد و جامعه بشر، طعم شيرين محبّت را خواهد چشيد .

مبدأ محبّت

علاج خودخواهى، خداخواهى است.[۲]انسان، تا خداخواه نشود، از خود تهى نمى گردد و تا از خود تهى نگردد، نمى تواند حقيقتا ديگرى را دوست بدارد . لذا در حديث قدسى آمده است :

يَابنَ آدَمَ! كُلٌّ يُريدُكَ لِأَجلِهِ وَأنَا اُريدُكَ لِأَجلِكَ؛[۳]

اى فرزند آدم! هر كسى تو را به خاطر [نياز و منفعت ]خود مى خواهد، در حالى كه من [بى نياز مطلقم و ]تو را به خاطر خودت مى خواهم .

و بر اين اساس، انسان به هر ميزانى كه از خود تهى باشد و از خدا پُر، مى تواند ديگران را به همان اندازه حقيقتا دوست داشته باشد، و بدين سان، رازِ تأكيد اسلام بر دوستى به خاطر خدا آشكار مى شود كه تنها كسانى واقعا انسان ها را دوست دارند و هوادار واقعى مردم اند كه محبّت آنها براى خدا باشد .

علّت شكست مكتب هاى اختراعى مانند ماركسيسم در شعار طرفدارى از خلق، اين است كه طرفدارى واقعى از خلق، بدون توجّه به خالق، امكان پذير نيست . كسى كه مردم را براى خدا دوست ندارد و به خاطر خدا هوادار خلق نيست، نمى تواند منافع شخصى خود را در نظر نگيرد . محبّتى كه بر پايه منافع خود باشد، در واقع، محبّت به ديگرى نيست؛ بلكه نوعى خودخواهى در چهره ديگرخواهى و در پوشش محبّت به ديگران است . از اين رو، وجود و تداوم آن، دائرمدار منافع است . دوستدار، هر وقت كه احساس كند محبوبش نمى تواند نياز و خواسته او را تأمين كند، محبّتش زايل مى شود و چه بسا دوستى ها كه تبديل به دشمنى مى گردند . بر اين اساس، متون اصلى اسلام، تأكيد دارند كه تنها دوستى هايى كه بر پايه دين و براى خدا باشند، تداوم خواهند يافت و دوستى هايى كه بر پايه خودخواهى و منافع شخصى اند، دير يا زود، تبديل به دشمنى خواهند شد :

«الْأَخِلاَّءُ يَوْمَـئذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ؛[۴]

دوستان در آن روز، دشمن يكديگرند، جز پرهيزگاران»  .

بنابراين، فلسفه دوستى براى خدا اين است كه ساماندهى جامعه مطلوب انسانىِ مبتنى بر محبّت، راهى جز اين ندارد .

فلسفه دشمنى براى خدا

سؤال مهمى كه اين جا ممكن است به ذهن برسد، اين است كه اگر اسلامْ هوادار جامعه مبتنى بر محبّت است، چرا پيروان خود را به دشمنى براى خدا تشويق مى كند و دشمنى براى خدا را مانند دوستى براى او واجب مى داند و آن را «استوارترين دستاويز ايمان» و «برترين عمل»[۵]مى خواند ؟ علاوه بر اين، چه ضرورتى دارد كه انسان، به جاى دوستى با ديگران، با آنان دشمنى كند؟ و اساسا دشمنى كردن با ديگران، چه دردى از دردهاى اجتماع را درمان مى كند؟ و كدام مشكل را حل مى نمايد ؟ و در يك جمله : فلسفه دشمنى براى خدا چيست ؟

معناى دشمنى براى خدا

براى دانستن چرايىِ دشمنى براى خدا، ابتدا بايد ديد كه معناى آن چيست . اگر دشمنى براى خدا درست تفسير گردد، فلسفه آن، نياز به بيان ندارد .

دشمنى براى خدا، بدين معناست كه دشمنى كننده، خصومت شخصى با فرد مورد دشمنى نداشته باشد و دشمنى او به دليل منافع شخصى نباشد . دشمنى او با كسى كه او را دشمن مى دارد، تنها به خاطر خدا باشد، نه براى خود . بدين سان، ميان دشمنى براى خدا و دشمنى براى خود، تفاوت جوهرى وجود دارد .

دشمنى براى خود و براى تأمين منافع فردى و گروهى، مبدأ همه فسادها و فتنه ها و ويرانى هاست؛ اما دشمنى براى خدا، مانند دوستى براى خدا، مبدأ و سرچشمه و زمينه انواع خيرات و بركات و سازندگى هاى فردى و اجتماعى است .

به عبارت ديگر، دشمنى براى خدا، دشمنى براى تأمين منافع مردم است؛ چرا كه دشمنى انسان نمى تواند نفعى براى خداوند متعال، داشته باشد؛ زيرا او بى نياز مطلق است . تنها انسان و جامعه انسانى از دوستى و يا دشمنى براى خدا سود مى برد .

محبّت كردن به كسانى كه به جامعه انسانى رحم نمى كنند، بسيار خطرناك است و به فرموده امام على عليه السلام :

رَحمَةُ مَن لا يَرحَمُ تَمنَعُ الرَّحمَةَ، وَاستِبقاءُ مَن لا يُبقى يُهلِكُ الاُمَّةَ؛[۶]

مهربانى با كسى كه مهربانى نمى كند، مانع رحمت [الهى ]است و باقى نهادن آن كه باقى نمى نهد جامعه را نابود مى كند .

مقتضاى محبّت به جامعه انسانى، دشمنى با چنين عناصر خطرناك و كوتاه كردن دست آنها از تجاوز به حريم انسانيت است .

بر اين اساس، فلسفه دشمنى كردن براى خدا، مبارزه با موانع شكوفايى ارزش هاى انسانى و پاكسازى جامعه از عناصر ضد ارزشى است . اهميّت اين مبارزه، نه تنها كمتر از تلاش براى ساماندهى جامعه مبتنى بر محبّت نيست، بلكه جزئى از اين تلاش محسوب مى شود .

بُغض، ريشه در حُب دارد!

علاوه بر آنچه در چرايىِ دشمنى براى خدا ذكر شد، اصولاً بُغض (كين)، ريشه در حُب (مهر) دارد و مَحبّت (مهرورزىِ) واقعى، هميشه با مَبغَضَت (كين ورزى) همراه است . انسان به هر چيزى علاقه پيدا كند، به طور طبيعى از ضدّ آن متنفّر مى گردد . انسان نمى تواند كسى را واقعا دوست داشته باشد و دشمن او را دشمن ندارد . بغض نسبت به دشمنان، در حقيقت، يكى از روشن ترين دليل هاى واقعى بودن دوستى در مدعيانِ محبّت است . از اين رو، در متون اسلامى، دشمنى براى خدا در كنار دوستى براى خدا، مورد توجّه و تأكيد است .

[۱]ر . ك : ص ۴۳۱ (تحقيقى در بنياد محبّت خدا)، ص ۴۳۹ (درمان دنيا دوستى) .

[۲]ر . ك : ص ۴۴۱ (رمز خودسازى) .

[۳]ر . ك : ص ۳۹۱ ح ۹۳۳ (من دوستت دارم، پس دوستدارم باش) .

[۴]سوره زخرف، آيه ۶۷ . در اين باره ر . ك : ص ۱۳۳ (آنچه دوستى را پايدار مى كند) .

[۵]ر . ك : ص ۶۶۱ (۱ / ۳ استوارترين دستاويز ايمان) .

[۶]غرر الحكم : حكمت ۵۴۳۰ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت