نقد شیوه‏ های تبلیغ و اطلاع ‏رسانی عصر مدرنیته برپایه سیره تبلیغی امام علی علیه السلام

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید محمدجواد حسینی فالحی
پديدآورنده : علی شیرخانی
پديدآورنده : مقصود رنجبر

سال / شماره پیاپی / صفحه 19

چکیده :

تبلیغ، فرآیند انتقال پیام از سوی فرستنده آن، باهدف تأثیرگذاری و اقناع مخاطب است. در تبلیغات مدرن امروزی، كاربرد شیوه ها و ا ستفاده از ابزارها، تنو ّع افسار گسیخته ای پیدا كرده. و جبر و تحمیل پیام، جایگزین اختیار مخاطبان در پذیرش آن شده است. این وضعیت با آموزه های دینی سازگاری نداشته و به همین علت، ضرورت ارائه و كار بست شیوه های ،هاف اخلاقی- انسانی در این عر صۀ بیش از گذشته رخ می نمایاند. هدف این مقاله كشف اصول و معیارهایی جهت مکانیزم تبلیغاتی است كه علاوه بر كارآمدی، دارای اصول اخلاقی، انسانی و شرعی باشد.برای رسیدن به این هدف روشهای نوین تبلیغات با شیوه های تبلیغی امام علی(علیه السلام) مقایسه می گردد كه این تطبیق ویژگی نوشتار حاضر محسوب می شود.

کلیدواژه‌های مقاله :معیار تبلیغات، مخاطب، تبلیغ، فریب،سلطه، حق گروی، سیر امام علی علیه السلام