رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : سید علی حسینی
پديدآورنده : مصطفی احمدی فر

سال / شماره پیاپی / صفحه 22

چکیده :

رفاه اقتصادی همراه با دینداری از مهمترین دغدغه های زندگی فردی و اجتماعی است. بدینسان که در جوامع اسلامی نوعی تضاد فکری و تالش عملی وجود دارد که نتیجهسوء فهم از گزارههای دینی است؛ درنتیجه برخی باوجود کشش باطنی از رفاه گریزاند و مال و ثروت را آفت دین میدانند. مقاله حاضر که با روش کتابخانهای تدوین شده است با استناد به آموزههای رضوی و قرآن کریم این نگرش را نقد ومشخص کرده است که؛ رفاه اقتصادی در زندگی نتیجه ایمان و تقوا، بهترین یاور انسان برای عبادت و بندگی و رشد فرهنگی فردی و اجتماعی است، بر این اساس نوشتار پیش رو با روش نو در مفهوم شناسی رفاه و واژگان مرتبط، مطلوبیت رفاه اقتصادی از منظر قرآن و آموزههای رضوی را به اثبات میرساند.

کلیدواژه‌های مقاله :رفاه، اقتصاد، فقر، ثروت، امام رضا(ع).