الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی رفسنجانی مقدم
پديدآورنده : محمدرضا علمی سولا
پديدآورنده : علی محمدیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 18

چکیده :

انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار میگیرد که برخی از این انتخابها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهمترین انتخابهای آدمی در طول حیات خویش نام برد و طالق و فروپاشی خانواده را یکی از بزرگترین آسیبهای انتخاب ناصحیح ذکر کرد. جستار حاضر در پی بررسی معیارهای تربیتی انتخاب مطلوب برای تشکیل و استمرار خانواده موفق با تمسک به فرهنگ رضوی است. روش تحقیق در این نوشتارکتابخانهای بوده و با مطالعه درباره احادیث رضوی سامان یافته است و در پی ارائه مدلی از شیوه زندگی متعالی و تحکیم بنیان خانواده با الهام از روایات آن امام معصوم است. فرهنگ رضوی سرشار از هدایتهایی است که نوشتار حاضر میکوشد آن را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد: معیارهای تربیتی ناظر به قبل از ازدواج که منجر به انتخاب مطلوب و در نتیجه تشکیل خانواده متعالی میشود و معیارهای تربیتی ناظر به بعد از ازدواج که موجب استمرار خانواده متعالی میگردد.

کلیدواژه‌های مقاله :خانواده متعالی، امام رضا(ع)، معیارهای تربیتی.