عنوان مجله : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی
دوره انتشار : دوفصلنامه
هیئت تحریریه : محمدفاكر ميبدي، محمدتقي دياري بيدگلي، مهدي رستم نژاد، محمدرضا ستوده نيا، احمد عابدي، حسين علوي مهر، محمد حسين بهرامي، محمدكاظم رحمان ستايش
آدرس : قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)
صندوق پستی : صندوق پستی 1437 – 37195
تلفن : 02537110522
امور مشترکان : 638 و 02537110636
پست الکترونیک : hadithtatbiqi@imam.miu.ac.ir
آدرس اینترنتی : http://pht.journals.miu.ac.ir/

پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

دوفصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث تطبیقی

این نشریه از سوی جامعه المصطفی(ص) و با همکاری برخی از استادان این نهاد علمی منتشر می شود.