قلمرو حجیت خبر واحد

نشریه : پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : محمد فاکر میبدی

سال / شماره پیاپی / صفحه 9تا 22

چکیده :

بی تردید یکی از مهم‌ترین منابع معرفتی و معارفی اسلام احادیث نبوی و ولوی است که به عنوان تراث معصومان(ع) به دست ما رسیده است و بدیهی است که همه اخبار وارده از درجه اعتبار یکسانی برخوردار نیستند؛ چراکه برخی ذاتاً یا به کمک قرائن علم‌آور است، بعضی موجب ظن است و پاره‌ای از روایات از هیچ ارزشی برخوردار نیست. در خصوص نوع اول و سوم فعلاً سخنی نیست، اما در خصوص قسم دوم سه دیدگاه حداقلی، میانی و حداکثری مطرح است. این تحقیق با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها به نظریه میانی یا همان تفصیل بین نفی مطلق و پذیرش مطلق رسیده است و بر این باور است که خبر واحد عاری از قرینه افزون بر دانش فقه، در دانش تفسیر، علوم قرآن، تاریخ، اخلاق، تربیت، و نیز فروع معارف کلامی، حجت است.

کلیدواژه‌های مقاله :خبر واحد، حجیت، قلمرو حجیت