تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا(ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : جواد شمسی
پديدآورنده : عباس جوارشکیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 24

چکیده :

مناظره عِمران صابی با امام علی بن موسی الرضا(ع) سه محور عمده دارد: ذات و صفات الهی، کیفیت آفرینش و ویژگیها و اقسام آفریدگان. اهتمام نوشتار پیشِ رو بر بسط و شرح محور دوم(کیفیت آفرینش) است. این مقاله میکوشد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن ارائه تصویری از گفتار امام(ع)، تبیین ها و تفسیرهای مختلف را احصا و منطق حاکم بر آن را آشکار کند. بحث کیفیت آفرینش بر سه موضوع اساسی استوار است: نحوه آفرینش، هدف آن و نسبت آفریننده و آفریده. نگارنده نخست جایگاه و مختصات این مناظره را ترسیم کرده، آن گاه جوانب و پیشینه مباحث مطرحشده در هر موضوع مورد بحث قرار گرفته است. بسط و شرح گفتار امام(ع) و بررسی و نقدِ تفسیرهای آن بخش اصلی متن را شامل میشود.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)، عِمران صابی، آفرینش، تمثیل آینه