روش توسعه فرهنگ امانتدارى در جامعه

پرسش :

چگونه می توان فرهنگ امانتدارى را در جامعه توسعه داد؟پاسخ :

فرهنگ سازى در زمينه امانتدارى ، نيازمند برنامه ريزى دقيق و همه جانبه در جهت اقدامات زير است :

الف ـ تقويت ايمان و باورهاى دينى ؛

ب ـ گسترش پيوند با پيشوايان بزرگ اسلام و انتقال سيره عملى آنان در امانتدارى به سطوح مختلف جامعه ؛

ج ـ تقويت عقل عملى و وجدان اخلاقى مردم ؛

د ـ توسعه اقتصادى و مبارزه با زمينه هاى اقتصادى خيانت در جامعه (مانند تورّم) ؛

ه ـ مراقبت ويژه دولت از كارمندان خود در جهت تقويت امانتدارى و حفظ حقوق مردم ؛

و ـ احياى روح نيايش و استعانت از حضرت حق عزوجل ، براى رعايت امانت هاى بزرگ و سنگين .[۱]

موفّقيت در انجام دادن اين امور ، در گرو تلاش پيگير و مداوم كلّيه مديران سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و قضايى در جامعه است .


[۱]. ر . ك : دانش نامه ميزان الحكمه : ج ۷ ص ۳۸۳ (فصل دوم : موجبات امانتدارى / كمك خواستن از خدا) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت