نقش امانتدارى در كاميابى مادّى و معنوى

پرسش :

از نظر احادیث، امانتدارى در كاميابى مادّى و معنوى چه نقشی دارد؟پاسخ :

در متون اسلامى ، جهت گسترش هر چه بيشتر فرهنگ امانتدارى در جامعه ، فوايد مادّى و معنوى فراوانى براى آن مطرح شده است . خلاصه آنچه در تبيين كاميابى هاى انسان در اثر امانتدارى در اين متون آمده ، عبارت است از :

الف ـ علاقه مندى خداوند متعال و پيامبر صلى الله عليه و آله به شخص امين ؛

ب ـ رمز جايگاه رفيع امام على عليه السلام نزد پيامبر خدا ؛

ج ـ زمينه سازى ارزش اخلاقى صداقت ؛

د ـ شريك شدن انسان در اموال ديگران و فراوان شدن روزى و ثروت ؛

ه ـ ذخيره شدن پاداش انفاق كنندگان در راه خدا براى شخص امين ؛

و ـ رهايى از آتش دوزخ و بهره بردن از بهشت جاويد و محشور شدن با پيامبران و صدّيقان و شهيدان ؛

ز ـ كاميابى مادّى و معنوى و داشتن خيرِ دنيا و آخرت .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت