شناخت خداوند عزّ وجلّ - صفحه 1

فصل دوم‏ : شناخت خدا

2 / 1

ارزش شناخت خدا

الف - سرآمد دانش‏

۷۱.امام رضا عليه السلام- به نقل از پدرانش از امام حسين عليهم السلام - : مردى نزد پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله آمد و گفت: سرآمدِ دانش چيست؟
فرمود: «شناخت بايسته خدا».
مرد گفت: شناخت بايسته او چيست؟
فرمود: «اين كه او را بدون مانند و شبيه بشناسى و او را خداى يگانه و آفريدگار توانا ، و آغاز و فرجام، و آشكار و نهان بدانى كه نه همسنگى دارد و نه همتايى . اين است شناخت بايسته خدا».

ب - سرآغاز پرستش‏

۷۲.امام رضا عليه السلام : سرآغازِ خداپرستى، شناخت اوست.

صفحه از 12