اسرار نماز در حدیث رضوی با تاکید بر روایت « الصَّلاَ ةُ لَهَا أَرْ بَعَةُ آلافِ بَابٍ »

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : کاوس روحی برندق

سال / شماره پیاپی / صفحه 19

چکیده :

نماز پرکاربردترین واجب عبادی در آیات قرآن و بهترین وسیله تقرب به درگاه الهی است که ظاهر و باطن و بلکه بطون تو در تویی دارد و افزون بر احکام و آداب ظاهری، تشریع یکایک اجزای آن از فلسفه خاص و اسرار ویژه ای برخوردار است. این مقاله با هدف پژوهش در روایات رضوی، احادیث صادر شده از آن حضرت در خصوص اسرار نماز را گردآوری کرده و با بهره گیری از نظرات شارحان حدیث، عارفان و نگارندگان کتابهای اسرار الصاله و با ژرف اندیشی در مضامین روایات به ویژه تحلیل « الصَّلاَ ةُ لَهَا أَرْ بَعَةُ آلافِ بَابٍ » به این نتیجه دست یافته که روایات رضوی درباره نماز افزون بر اینکه اثبات می کند نماز دارای سر و راز است، به مراتب اسرار نماز و نیز سر و راز پارهای از اجزا و مقدمات نماز پرداخته است. همچنین راز هر یک از بخش های این معجون معنوی را بیان کرده و به این نتیجه رسیده که تنها وجه مورد قبول در معنای حدیث نامبرده دارای اسرار ویژه بودن نماز است.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث رضوی، اسرار نماز، علل تشریع.