تاریخ سیاسی و تأثیر آن بر تاریخ حدیث

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی رحیمی

سال / شماره پیاپی / صفحه 3

چکیده :

این نوشتار، با نگاه اجمالی به تاریخ حدیث شیعه، تأثیر مستقیم سیاست در اوج و فرود حدیث را بررسی می کند. تاریخ علوم اسلامی و به ویژه تاریخ حدیث، تابع تاریخ سیاسی اسلام است. با نگاهی گذرا به تاریخ عصر حضور و عصر غیبت معصوم، این واقعیت روشن می شود.

کلیدواژه‌های مقاله :تاریخ حدیث