بررسی توصیفی _ انتقادی از کتاب «استدلال الشیعة بالسّنّة النبویّة»

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر

سال / شماره پیاپی / صفحه 16

چکیده :

تاریخ، همواره شاهد گفت و گوی علمی پیروان اهل بیت با پیروان خلفا بوده است. مباحثات مکتوب و شفاهی، دوطرف را با دیدگاه های یکدیگر آشنا کرده و به مخاطبان، امکان داوری می دهید. کتاب استدلال الشیعة بالسنة النبویة در زمره مکتوباتی است که برداشت یک مسلمان غیرشیعی را از گفتارهای علمی شیعه درباره موضوعات مشترک نشان میدهد. این کتاب را می توان آینه مطالعات و برداشت های سلفیان درباره شیعه دانست؛ از اینرو شناخت آن، به آشنایی با نوع تحلیل سلفیان و میزان آگاهی آنان نسبت به شیعه _ به ویژه با توجّه به جایگاه و اثرگذاری نویسینده در جامعه سلفی امروز _ کمک می کند. نوشتار حاضر با ساختاری فهرستی برای نخستین بار به معرّفی و بررسی روش و محتوای کتاب می پردازد. در این مقاله، پس از شناسایی کتاب و نویسنده، مطالبی درباره مقدّمه، ساختار، محتوا، تتبّی و مناب ، نقدها و تحلیل ها، امانت در نقل و ادبیات سخن نویسنده بیان شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عبدالرحمن بن محمد سعید دمشقیه، ولایت اهل بیت، فضایل صحابه، سنّت نبوی، نقد حدیث، شبهات وهابیان، علوم و معارف حدیث.