عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّع

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد قربانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 10

چکیده :

کتب اربعه حدیثی به لحاظ قدمتِ تألیف و مؤلفان خبره، امتیازی ویژه دارند. از جمله قراینی که سبب افزایش اعتماد به این کتب می شود، نشان دادن دقّت های مؤلفان آن در انتخاب احادیث و چگونگی چینش آنها در ابواب مختلف است. در کتب اربعه حدیثی شیعه از ابوالخطاب تنها پنج روایت با هفت سند آمده است. ابوالخطاب از غالیان و دروغ پردازان مشهوری بوده که از سوی ائمه(علیهم السلام) به صراحت لعن شده است. بررسی احادیث وی نشان می دهد این احادیث ، افزون بر اینکه با آموزه های شیعی مغایر نیستند، یا در ابواب فقهی و اصول عقاید قرار ندارند یا اگر باشند، روایت محوری باب نیستند و به عنوان مؤیّد استفاده شده اند. با این حال در دو سند از این روایات تصریح شده که این نقل به زمان استقامت عقیده وی برمی گردد. نوشته پیش رو پس از معرّفی اجمالی این شخصیت به ذکر روایات وی در دو بخش فقهی و غیرفقهی پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :محمد بن ابی زینب، غلو، میراث غالیان، فرق شیعه، رجال، علوم حدی .