بررسی تحلیلی شخصیت و جایگاه علمی قتاده

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : علی تفریحی

سال / شماره پیاپی / صفحه 13

چکیده :

قَتادة بن دِعامۀ سَدوسی بَصْری، از مفسران عامه و از تابعین است که در کتب اهل سنت، آرای تفسیری بسیاری از او نقل شده است. مفسران شیعی هم در مواردی به اقوال او پرداخته اند. با عنایت به توجهه فریقین به اقوال قتاده در تفسیر، بررسی احوال وی امری اجتناب ناپذیر می نماید. کتب تراجم و رجال اهل سنت، تفاسیر فریقین و منابع حدیثی شیعه که ملاقات او با امام محمد باقر(ع) و موضع گیری امام نسبت به اقدام قتاده به تفسیر قرآن را گزارش کرده اند، مستنداتی است که با تكیه بر آنها می توانیم درباره جایگاه وی در میان فریقین و وثاقت یا عدم وثاقت او به قضاوت بنشینیم.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، قتاده، تدلیس، قدری، کوفه