مبانی فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : قهرمان مددلو

سال / شماره پیاپی / صفحه 14

چکیده :

باتوجه به اهمیت تعلیم وتربیت و نقش سازنده آن در جنبه های مختلف زندگی و تأثیرش در شکوفایی استعدادهای نسل جوان و بروز تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صننعتی بنر اثر آن، توجه و پرداختن به تربیت، امری ضروری و لازم به شمار می رود. از سوی دیگر، تأثیر عمیق و پایدار تربیت در حفظ فرهنگ و ارزش های اسلامی و مذهبی و انتقال آن به نسل های بعدی، شناخت مبانی تعلیم و تربیت و مؤلفه های آن را امری جدی و مسلّم می نماید؛ زیرا با شناخت هر یک از این مؤلفه ها و ویژگی ها، انتخاب روش های تربیتی مؤثر امکانپذیر می شود. پرسش اصلی این مقاله، این است که مؤلفه های فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت، به تفکیک کدام اند؟برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیلی، ابعاد مختلف تربیت مورد بررسی قرار گرفته و عواملی مانند خلیفةاللهی، شناخت انسان، حقیقت جویی، عدالت و کمال طلبی، جزو مؤلفه های مبانی فلسفی تعلیم و تربیت، به شمار آمده اند و مواردی مانند تأکید بر اصالت باطن، حاکمیت فردمحوری، مرشدمحوری و ترتب و توالی، از جمله مبانی عرفانی تعلیم و تربیت شناسنایی شده اند. درحوزه مبنانی روایی ، موضوعاتی همچون اعتدال، جوانگرایی، نرمی و ملایمت و کرامت و بزرگواری و نیز داشنتن و فراهم کردن زمینه مساعد به عنوان مبانی روایی ترتیب بحث و معرفی شده اند.

کلیدواژه‌های مقاله :تعلیم و تربیت، مبانی روایی،مبانی عرفانی و مبانی فلسفی