حضرت عبدالعظيم عليه‏السلام و شهررى در سفرنامه‏ ها - صفحه 337

(9)

حضرت عبدالعظيم عليه السلام و شهر رى در سفرنامه ها

تأليف: محسن صادقى

صفحه از 426