گزارشی از پایان‌نامه «حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان»

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد جواد حسنی

سال / شماره پیاپی / صفحه 13

چکیده :

پایان نامه حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان به فعالیت های حدیثی مرتبط با حکومت آل مشعشع (548-1111) و رویکرد و تعامل حاکمان این دولت با عالمان منطقه و روش حدیث پژوهی محدثان این منطقه پرداخته است. بررسی این موضوع، با هدف تدوین الگوی حدیث پژوهی در زمان حاضر و آینده ضروری است. برای شناخت فعالیت های حدیثی در این دوره مطالب مختلفی مانند تاریخ و جغرافیای منطقه، فهرست و ترجمه دانشمندان، آثار، کتابخانه ها، مدارس، حلقه های حدیثی، ارتباط با حوزه های حدیثی دیگر و گرایش های مختلف موجود بررسی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :آل مشعشع، حویزه، مدارس حدیثی، تاریخ حدیث.