مروري بر مسندهاي نوشته شده براي حضرت عبدالعظيم حسني (ع) - صفحه 137

مروري بر مسندهاي نوشته شده براي حضرت عبدالعظيم حسنی علیه السلام

محمدرضا جديدى نژاد

ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبداللّه بن على بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب عليه السلام ، معروف به عبدالعظيم حسنى از راويان جليل القدر و با منزلتى است كه مفتخر به شاگردى امام جواد (محمّد بن على بن موسى) و فرزندش امام هادى عليه السلام است. ۱
از عبدالعظيم روايات قابل توجه اى در زمينه هاى متعدد چون: توحيد، امامت و فرايض اسلام نقل شده است كه از نگاه مجموعى به آنها شخصيت وى بهتر شناخته مى شود. در مورد ساير ناقلان حديث نيز نگاه مجموعى همين نقش را ايفا مى كند و مى توان اين شيوه را يكى از راههاى شناخت احاديث مجعولى كه به ناروا به برخى از راويان عظيم المنزله نسبت داده شده، نيز دانست؛ زيرا با اين شيوه از طريق مقايسه روايات راوى با يكديگر مى توان پى برد كه وى در چه حال و هوايى به سر مى برده و اصول عقايد وى چه بوده و تا چه حدّ ملتزم به رعايت آداب و انجام فرايض بوده است. بديهى است كه در صورت مذكور، چنانچه روايتى در بين روايات نقل شده از وى وجود داشته باشد كه با ديگر روايات وى هم خوان نبوده و

1.در نسخه هاى مطبوع از رجال الطوسى (ص ۳۸۷، ش ۵۷۰۶ و ص ۴۱۰، ش ۵۸۷۵) وى از اصحاب امام هادى و عسكرى عليه السلام دانسته شده، براى اطلاع بيشتر از تعداد امامانى كه آن بزرگوار توفيق مصاحبت با آنان را داشته. ر.ك: معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۴۷ ـ ۴۸.

صفحه از 149