مفهوم، ارکان و شاخصه‌های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی ایزدی

سال / شماره پیاپی / صفحه 37

چکیده :

پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه‌های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت‌های خداوند بر انسان ها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس دارند و از ایشان می‌خواهد که ثروت را در مسیری که به تکامل ایشان بینجامد به‌کار گیرند. لکن باید توجه داشت که در منطق اسلام، پیشرفت اقتصادی هدف برتر نیست، بلکه هدف آن است که کلیه استعدادهای انسانی شکوفا گردد و از این رهگذر به سعادت ابدی دست یابد. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از مقدمات دستیابی به این هدف والا است. آنچه از تدبر در آیات و تتبع در روایات به دست می‌آید آن است که اسلام در رشد اقتصادی مطلوب خود از ارکان عمومی پیشرفت غافل نبوده است. در این مقاله سعی شده با بهره‌گیری از روش‌شناسی تفسیر آیات و فقه الحدیث، آموزه‌های قرآن و حدیث در باب پیشرفت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ احادیث؛ اقتصاد؛ پیشرفت؛ توسعه