چهار سوگ سروده عاشورایی

نشریه : صحیفه اهل بیت ( علیهم السلام )

نویسنده : پديدآورنده : عبد الحسین طالعی

سال / شماره پیاپی / صفحه 36

چکیده :

این گفتار، شامل سروده های عاشورایی چهار تن از شاعران پارسی سرا است که در سده های یازدهم تا سیزدهم می زیسته اند و همه از منابع دستنویس برگرفته شده اند. این مرثیه ها، به ترتیب عبارتند از: چند ترکیب بند از قلزم، سروده ای محمدحسن قلزم، تضمین ترکیب بند محتشم از تقی قزوینی، استقبال ترکیب بند محتشم از مایل افشار و قصیده ای با عنوان مرثیه اشکبار از قوام الدین سیفی قزوینی. به جز مرثیه چهارم، جملگی ذیل دوازده بند حسینی معروف به محتشم، جای می گیرند. چند ترکیب بند از قلزم، عمدتاً در مدایح و مراثی اهل بیت علیهم السلام است، تضمین ترکیب بند محتشم در قالبی ملمع، ترکیب بند مایل افشار به نقل از کتاب گلزار او و مرثیه اخیر نیز ترجمه منظوم قصیده عربی خود، ساکب العبرات، است که در استقبال از تائیه ی دعبل سروده است. امید که نشر این سوگ سروده ها، بتواند زمینه ساز شناخت بیشتر سرایندگان باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین (ع)، محتشم، ترکیب بند حسینی (ع)، محمدحسن قلزم، تقی قزوینی، مایل افشار، قوام الدین سیفی قزوینی، مرثیه های عاشورایی.