آزمون موسی(ع)

پرسش :

آزمون حضرت موسی(ع) چگونه بود؟پاسخ :

آشنايى با ابعاد ابتلائات موسى عليه السلام ، پيشوا و منجى بنى اسرائيل ، نيازمند توجّه به دو نكته است :

الف . قرآن كريم از هيچ قومى از اقوام پيشين، به اندازه بنى اسرائيل ، ياد نمى كند . بررسى زواياى متنوّع ، پيچيده و عجيب اين قوم در قرآن، آنان را به سان مجموعه اى از گونه هاى متنوّع رذايل اخلاقى و رفتارى، نشان مى دهد .

ب . حاكميت فرعون مصر و قبطيان كفركيش و ستمكار بر تمام امور و شئون بنى اسرائيل و نوع تعامل با آنان .

همين دو نكته مى تواند حجم و عمق ابتلائات موساى كليم را به صورت اجمالى نمايان سازد. برخى از اين ابتلائات، عبارت اند از :

۱ . ابتلاى قومى و خانوادگى موسى به دوران پر بيم و فشار كشتار جنين ها و نوزادان ،[۱]

۲ . مشاهده پيوسته مظلوميت ها و محروميت هاى قومش به دست فرعونيان و قِبطيان ،[۲]۳ . فرار از مصر به سوى مَديَن ، در پى نقشه فرعونيان براى قتل او ،[۳]

۴ . شبانى چند ساله در مدين ، پس از زندگى در كاخ فرعون ،[۴]

۵ . دشمنى ها و پيمان شكنى هاى پيوسته فرعونيان با موسى عليه السلام ، در دوره رسالتش ،[۵]

۶ . اذيّت و آزاررسانى به موسى عليه السلام و قوم او،[۶]

۷ . گرفتار شدن در ميان قومى سركش ، خودخواه و بهانه جو و زيادتخواه ،[۷]

۸ . وا نهادن موسى با دشمنش در جهاد و ترك يارى او .[۸]


[۱]ر . ك : قصص : آيه ۷ ، بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۲۵ ح ۲ .

[۲]ر . ك : قصص : آيه ۱۷ .

[۳]ر . ك : قصص : آيه ۲۱ ـ ۲۳ .

[۴]ر . ك : قصص : آيه ۲۷ و ۲۸ .

[۵]ر . ك : شعرا : آيه ۲۹ و ۳۴ ، غافر : آيه ۲۴ و اسرا : آيه ۱۰۱ .

[۶]ر . ك : اعراف : آيه ۱۲۷ ـ ۱۲۹ .

[۷]ر . ك : نساء : آيه ۱۵۳ ، بقره : آيه ۵۴ و ۹۳ ، طه : آيه ۸۵ ـ ۹۸ و مائده : آيه ۲۰ ـ ۲۶ .

[۸]ر . ك : مائده : آيه ۲۴ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت