ابعاد عمران و آبادانىِ عصر ظهور

پرسش :

ابعاد عمران و آبادانىِ عصر ظهور چگونه است؟پاسخ :

با تأمّل در احاديث، روشن مى شود كه عمران و آبادانى در عصر ظهور ، از جامعيت ويژه اى برخوردار است و ابعاد مختلفى دارد كه به مهم ترين آنها اشاره مى كنيم :

۱ . در دولت مهدوى ، آبادانى ، سراسر زمين را فرا خواهد گرفت ، به گونه اى كه نقطه اى ويران در زمين يافت نخواهد شد.

۲ . پيشرفت علم كشاورزى و باغدارى، و سياست ها و برنامه ريزى هاى صحيح، در كنار نزول بركات خاصّ الهى، موجب مى شود سراسر زمين از سرسبزى و طراوتى بى نظير ، برخوردار گردد.

۳ . نيرو و سرمايه هاى جامعه به جاى هزينه شدن براى اسلحه و مهمات جنگى ، براى رونق كشاورزى و ساخت ابزار توليد به كار مى رود . اين رويكرد كارآمد و مفيد به زيبايى در تعبير نمادين تبديل شمشير به داس نمود يافته است .[۱]

۴ . بافت هاى فرسوده در نقاط مسكونى، بازسازى خواهد شد و با امكانات مناسب زندگى ، مجهّز خواهد گرديد.

۵ . محيط زيست، از انواع آلودگى ها پاك سازى خواهد شد، به گونه اى كه نه تنها جامعه انسانى مى تواند زندگى سالم و شادابى داشته باشد ، بلكه حيوانات صحرا و دريا نيز از پاكى و سلامت زيستىِ مناسب، بهره مند مى شوند.

۶ . از همه مهم تر، فضاى فرهنگى سالم و معنويت حاكم بر جامعه، بيش از هر چيز ديگر به حيات حقيقى و آبادانى واقعىِ جهان ، خواهد افزود. از اين رو، در «دعاى عهد» ، پس از درخواست «عمرانِ بلاد» به وسيله ظهور ولى اللَّه الأعظم، از خداوند سبحان مى خواهيم كه از اين طريق ، زندگى و حيات جديدى به بندگان خود عنايت فرمايد؛ زيرا همان طور كه آلودگى هاى مادّى، محيط زيستِ تن را تباه مى كند ، مفاسد اعتقادى، اخلاقى و عملى، محيط رشد و شكوفايىِ جان را فاسد مى نمايد و در يك جمله: با ظهور امام عصر عليه السلام ، آبادى ظاهرى و باطنى ، جهان را فرا خواهد گرفت.


[۱]. ر . ك : ص ۳۲۸ ح ۱۸۴۱ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت