استفاده صحیح از تاریخ با تحلیل درست

گفتگوی تلویزیونی درباره استفاده از تاریخ با تحلیل صحیح :
تاریخ، داستان نیست بلکه تاریخ، واقعیات موجود در زمان خودش می باشد و مطابق نظر ما ایجاد نشده است.
پخش شده از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران
استفاده صحیح از تاریخ با تحلیل درست

00:06:06

  • استفاده صحیح از تاریخ با تحلیل درست (دانلود)