1
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78

صاحب امتیاز:
دانشکده علوم حدیث
مدیر مسئول و سردبیر:
محمد محمدی نیک (ری‌شهری)
جانشین سردبیر:
سید محمدکاظم طباطبایی
مدیر اجرایی:
وحیدرضا نوربخش
ویراستار:
محمد قنبری
صفحه‌آرا:
علی قنبری

نشانی مجلّه:
قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد،
مؤسسه علمی _ فرهنگی دارالحدیث
ص. پ: ۳۴۳۱ _ ۳۷۱۸۵
تلفن: ۳۷۱۷۶۱۳۱ _ نمابر:
۳۷۷۸۵۰۵۰
امور مشترکان: ۳۷۱۷۶۴۱۳
نشانی در اینترنت:
http://www.ulumhadith.ir
پست الکترونیک:
ulumhadith@hadith.net

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی(دانشیار دانشگاه الزهراء)
حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدباقر حجتی(استاد دانشگاه تهران)
دکتر محمدکاظم شاکر(استاد دانشگاه قم)
دکتر سید کاظم طباطبایی(استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر فاطمه علایی رحمانی(استادیار دانشگاه الزهراء)
دکتر مجید معارف(استاد دانشگاه تهران)
حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی مهدوی‌راد) (دانشیار دانشگاه تهران)


فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
  • نام منبع :
    فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث شماره78
    تاريخ انتشار :
    1394
تعداد بازدید : 6182
صفحه از 186
پرینت  ارسال به