ائمه (ع) و راهکارهای نقل، فهم و نقد حدیث

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : قاسم بستانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 28

چکیده :

حدیث در طول تـاریخ خـود متأسـفانه دچـار آسـیب هایی جـدی و گـاهی بـس خطرنـاک همچون وضع شده است و پیشوایان دین و دانشمندان مسلمان با درک ایـن مطلـب، از دیرباز به مقابلـه بـا آن برخاسـته اند. اهـل بیـت عصـمت و پیشـاپیش آنهـا پیـامبر اسلام(صلوات الله علیه) ، بیش و پیش از همه این خطر را دریافته و در جهت مقابله آن و در حقیقـت نقــل، فهــم و نقــد حــدیث و شــناخت ســره از ناســره، بــا راهنمــایی هــای خــود و ارائــه راهکارهایی، چون تشویق نگارش حدیث، فهم و درک صحیح حدیث، تکذیب و تصدیق حدیث، جرح و تعدیل راویان حدیث و هشـدار نسـبت بـه ظهـور و وجـود احادیـث جعلـی اقدام کرده اند. در این مقاله، با روش کتابخانه ای و جمع بندی و تجزیه و تحلیل، تلاش می شود تا حد امکان راهکارهـای ارائه شده از سوی پیامبر(صلوات الله علیه) و ائمه(علیهم السلام) بنابر احادیث منقول از ایشان گردآوری، دسته بندی و تبیین شود تـا نقـش آنـان در ایـن امـر روشن تر گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :اهل بیت ، نقل حدیث، فهم حدیث، نقد حدیث.