چند پرسش درباره مسند حضرت عبدالعظيم عليه السلام - صفحه 151

چند پرسش درباره مسند حضرت عبدالعظيم عليه السلام

مهدى حسينيان قمى

بى شك، احاديث اهل بيت عليهم السلام پس از قرآن، عالى ترين منابع علمى، فقهى، اخلاقى و ... ماست. و اين منابع، نياز شديد به بازشناسى، سنديابى، ابهام زدايى، مشكل شناسى، تعارض فهمى، پيام رسانى و ... دارد. اين همه، با تلاش جمعى و تعاون فرهنگى و هم فكرى گروهى و نقد و بررسى عالمانه و موشكافانه به دست مى آيد.
«كاوشهاى حديثى» در پى آن است كه با دستيابى به مشاركت فرهنگى شما به فهمهاى والا و بلندى در حوزه روايات برسد و جانهاى عطشناك را از زلال سرشارِ همتاى وحى سيراب سازد.
گفتنى است كه «دفاع از حديث» و «كاوشهاى حديثى» در مقابله با شيوه نفى سريع و با شتاب احاديث شكل گرفته است.
احساس ما اين است كه بسيارى به جاى كوشيدن در جهت اثبات اعتبار روايات و يافتن راههاى اعتباردهى به روايات و نيز به جاى تلاش براى فهم درست روايات به نفى سريع و پرشتاب روايات روى آورده اند.
اينان با نفى اعتبار روايات و برچسب جعل، وضع و تحريف زدن به مفاد روايات، از روايات دست مى شويند و از اين ميراث بزرگ و گرانسنگ به راحتى روى گردان مى شوند.
«كاوشهاى حديثى» در اين شماره با كاوشى درباره مسند حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام آغاز مى گردد.

صفحه از 152