حاشيه اي بر مقاله حضرت عبدالعظيم عليه السلام از نگاهي ديگر - صفحه 121

حاشيه اى بر مقاله حضرت عبدالعظيم عليه السلام از نگاهى ديگر

مهدى حسينيان قمى

برادر بزرگوار ما حجة الاسلام والمسلمين محمد سروش محلاتى در يك نگاه نقدگونه گويا به اين نتيجه رسيده اند كه از آنچه درباره حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام آمده، بيش از وثاقت به دست نمى آيد.
بنگريد:
به هر حال از تعبيرات اساطين فن، هرچند استقامت عقيده، و وثاقت گفتار حضرت عبدالعظيم استفاده مى شود، ولى موقعيّت خاصّ آن بزرگوار را نمى توان به دست آورد.
و باز بنگريد:
با تفحصّ در روايات وى و با تأمّل در آنچه اصحاب رجال و تراجم درباره او آورده اند، پاسخ مثبتى براى هيچ يك از اين سؤالات نمى توان يافت.
شايسته است اين حاشيه كه الف) نقد سخت گيرى افراطى در پذيرش روايات؛ ب) كثير الرواية بودن حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام ؛ ج) دفاع از دو شبهه متنى در روايات مسند حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام . به محضر عزيز بزرگوارمان تقديم گردد و با توجه به قابليّتها و شايستگيهاى اين سرور به چند حاشيه كوتاه بسنده مى كنم و نيازى به تفصيل بيشتر نمى بينم.

صفحه از 136