تأملى در « الدرّ المنثور فى التفسير بالمأثور » و امتيازها و كاستى هاي آن‏ - صفحه 52

تأملى در «الدرّ المنثور فى التفسير بالمأثور» و امتيازها و كاستى هاى آن

على اكبر بابايى ۱

چكيده

الدرّ المنثور فى التفسير بالمأثور تأليف جلال الدين عبدالرحمن سيوطى (متوفى 911 ه . ق) در زمينه آشنايى با روايات تفسيرى اهل تسنن ، بويژه در مسائل مورد اختلاف بين شيعه و سنى ، مرجع بسيار سودمندى است. اين تفسير ، روايى محض است و از امتيازهاى آن ، در بر داشتن بيشترين روايات تفسيرى اهل تسنن و آوردن رواياتى در فضايل ائمه اطهار عليهم السلام است. برخى از كاستى هاى آن نيز عبارت اند از: نياوردن بخشى از روايات فضايل مربوط به آيات ، حذف سند روايات ، موقوف بودن بيشتر روايات ، اندك بودن روايات نقل شده از اهل بيت عليهم السلام ، در بر داشتن روايات مجهول و غير قابل قبول ، و روايات دالّ بر تحريف و قرائت هاى غير مشهور.

كليد واژه ها : الدرّ المنثور ، سيوطى ، تفسير روايى محض ، امتيازها ، كاستى هاى الدر المنثور ، فضايل اهل بيت عليهم السلام .

طرح مسئله

بر دانشمندان خبير پوشيده نيست كه يكى از نيازهاى علمى مسلمانان كه اهميت بسزايى دارد ، تفسير قرآن كريم است و يكى از منابعى كه در تفسير قرآن مى توان از آن كمك

1.استاديار گروه قرآن پژوهى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

صفحه از 70