طرح پژوهشي علم الحديث - صفحه 43

طرح پژوهشى علم الحديث ۱

( 1 )

بى درنگ حديث به معناى گسترده «فعل ، قول و تقرير معصوم» ، جايگاهى بس مهم در دين شناسى ، علوم اسلامى و فرهنگ مسلمين داشته و دارد .
و در زمره آنان شيعيان ، از آغاز توجه به حديث ، تاكنون تلاش هاى طاقت فرسايى را در حفظ ، كتابت ، تدوين و تبويب ، شرح ، ترجمه و تكميل «علوم الحديث» از قبيل : رجال ، درايه و . . . متحمل شده اند . ميراث برجاى ماندؤ آنان ، در اين زمينه ها گواه صدق اين دعوى است .
راويان شيعى در خلوت كوچه ها ، كنج مساجد ، سفر و حضر ۲ با صرف هزينه هاى هنگفت ۳ حديث را فراگرفته و منتشر مى ساختند .

۰.امام صادق عليه السلام فرمود :بجز زراره ، ابوبصير ، محمد بن مسلم و بُرَيد بن معاويه ، كسى ياد و سخنان پدرم را زنده نداشت . اگر اينان نبودند كسى اين انديشه را درك نمى كرد . اينان حافظان دين و امين هاى پدرم در حلال و حرامند . ۴

1.اين مقاله ، پيش از اين ، در دو ماه نامه آينه پژوهش (ش ۳۳) منتشر شده است .

2.معرفة الحديث . محمدباقر البهبودى ، ص .۲ ـ ۱۸ ، تهران ، مركز انتشارات علمى و فرهنگى ، ۱۳۶۲ .

3.همان . ص۳۴ .

4.اختيار معرفة الرجال . محمد بن الحسن الطوسى . ص۱۳۶ ، ش۲۱۹ .

صفحه از 71