ديوان امام علي عليه السلام - صفحه 357

ديوان امام على ۱

درآمد

1 . آيا سرودن شعر ، با مقام عصمت و امامتْ سازگارى دارد؟ و آيا امامان ، همچون پيامبر صلى الله عليه و آله ، از سرودن شعر منع شده اند؟ اين نخستين پرسشى است كه در طليعه بررسى ديوان اميرمؤمنان عليه السلام رخ مى نمايد . جايگاه بررسى اين پرسش ، دانش كلام است . در اين جا به اجمال اشاره مى كنيم كه دليل عقلى و نقلى براى بر حذر بودن امامان معصوم از سرودن شعر در دست نيست و اتفاق نظر در گزارش سروده هايى از آنان ، دليل بر سروده شدن شعر به وسيله آنان است . ۲
2 . آيا از امام على عليه السلام شعرى منقول است و در منابع حديثى و تاريخى ، سروده اى از وى گزارش شده است؟ پاسخ اين پرسش نيز به اتفاق مورخان و صاحب نظران ، مثبت است . بسيارى از اديبان ، مورّخان و محدّثان ، اشعارى از حضرت نقل كرده اند كه در نكته سوم به تفصيل بدان پرداخته مى شود .
3 . آيا امام على عليه السلام شاعر بود ؛ چنان كه خطيب و سخنور بود و فضايل و كمالات بسيار داشت؟
اين پرسش ، ادامه پرسش پيشين است ؛ يعنى : آيا شمار اشعار امام عليه السلام بدان حد

1.اين مقاله ، پيش از اين ، در دانش نامه امام على عليه السلام منتشر شده است .

2.براى آگاهى بيش تر در اين زمينه ، ر .ك : ديوان الإمام على عليه السلام ، شرح و ضبط عمر فاروق الطباع ، ص ۱۰ ـ ۶ .

صفحه از 385