ثمرات پنجگانه فرزندآوری برای والدین

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

وجود فرزندان در خانواده آثار و فواید جسمانی و روحی – روان ‌شناختی فراوانی برای والدین به دنبال دارد.
خانواده ‌هایی که صاحب فرزندند، بیش از خانواده‌ های بدون فرزند از زندگی لذت می ‌برند.