ثمرات پنجگانه فرزندآوری برای والدین

نویسنده : پديدآورنده : علی ملکوتی نیا

چکیده :

وجود فرزندان در خانواده آثار و فواید جسمانی و روحی – روان ‌شناختی فراوانی برای والدین به دنبال دارد.
خانواده ‌هایی که صاحب فرزندند، بیش از خانواده‌ های بدون فرزند از زندگی لذت می ‌برند.

کلیدواژگان :