عدل الهی و شرور و آفات در نظام هستی

نشریه : سفینه - 52

نویسنده : پديدآورنده : اسماعیل تاج­بخش
پديدآورنده : فاطمه مهراب‌پور رشتی

سال / شماره پیاپی / صفحه 36ـ 55

چکیده :

در این مقاله پیوند شرور هستی با عدل الهی که از صفات آفریدگار است، بررسی و کاوش شده است؛ نخست معنی هر یک از مقوله ‌های «شرّ» و «عدل» بیان شده و سپس آرا و نظرهای برجستگان فلسفۀ مشّاء و حکمت متعالیه و مکتب عرفا به اختصار آمده است؛ بزرگانی چون ابن‌سینا، سهروردی، صدرای شیرازی، ملّا هادی سبزواری، علامه طباطبایی، استاد مطهری و ... و سرانجام دیدگاه مکتب ثقلین (قرآن و حدیث) که وجه مختار نویسندگان این سطور است، به اختصار استخراج و بیان شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عدل الهی، آفات و شرور، فلسفه، عرفان، مکتب ثقلین.