نقد تبیین حکما از مسئله اختیار در‌ اندیشه ملا محمد طاهر قمی ‌(م 1098ق.)

نشریه : سفینه - 52

نویسنده : پديدآورنده : محمدمهدی کرباسچی
پديدآورنده : محمد هادی ملازاده
پديدآورنده : فهیمه جعفری

سال / شماره پیاپی / صفحه 56 ـ 77

چکیده :

نگارندگان، نقد ملامحمد طاهر قمی (متوفی 1098 قمری) از تبیین حکما در مسئله اختیار را بر اساس آثار او، به ویژه کتاب چاپ نشدة "بهجة الدارین فی الأمر بین الأمرین" توضیح داده‌اند. در این گفتار، چند قاعدة فلسفی، از جمله قاعدة "الشیء ما لم یجب لم یوجد"، شبهة ترجیح بلا مرجّح و شبهة تخلف معلول از علّت تامّه تبیین فلسفی شده و نقد آن در پی، آمده است.

کلیدواژه‌های مقاله :قمی، ملامحمدطاهر؛ اختیار انسان؛ بهجة الدارین فی الأمر بین الأمرین (کتاب)؛ قواعد فلسفی؛ ترجیح بلا مرجّح؛ تخلف معلول از علّت تامّه.