رابطه ضرورت علّی با اراده در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی

نشریه : سفینه - 52

نویسنده : پديدآورنده : عباس شاه منصوری

سال / شماره پیاپی / صفحه 98ـ 124

چکیده :

نگارنده، ابتدا قانون علیّت را بر اساس نظرات فلاسفه و عرفا مانند ملاصدرا و سید حیدر آملی توضیح می‌دهد. آنگاه نقدهای میرزا مهدی اصفهانی بر علیت را در چند زمینه تبیین می‌کند: در زمینة معرفت‌شناسی که آن را با قیاس همسان می‌داند، در زمینة علم الهی که بحث علم حصولی و علم حضوری را نمی‌پذیرد، و در زمینة افعال انسان که کار را به جبر می‌کشاند. نگارنده مطالب خود را مبتنی بر آثار میرزای اصفهانی نوشته است.

کلیدواژه‌های مقاله :علّیت - نقد و بررسی؛ اصفهانی، میرزا مهدی؛ معرفت‌شناسی؛ علم الهی؛ جبر.